Pilot and Cabin Crew Positions

Apply now

Warunki użytkowania

1. Postanowienia ogólne

Właścicielem niniejszej strony jest Warsaw Aviation Sp z o.o., polska spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000699953, NIP: 5213799030, której siedziba znajduje się pod adresem ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska (zwana dalej „Warsaw Aviation”). Korzystając z niniejszej strony, użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków, w szczególności postanowień zawartych w ust. 2, 3 i 4 poniżej. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków, nie wolno mu i nie będzie korzystać z niniejszej strony.

2. Dozwolony użytek

Niniejszej strony nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Używanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”) jest zabronione. W odpowiedzi na jakiekolwiek nieupoważnione korzystanie z niniejszej strony Warsaw Aviation zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową bez uprzedzenia o tym fakcie użytkownika.

3. Własność intelektualna

Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach niniejszej strony (w tym m.in. nazwy, logotypy, rozkłady lotów oraz cenniki, a także kolorystyka i układ witryny) są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik może korzystać ze wspomnianych informacji, danych i materiałów o ile jest to niezbędne dla dozwolonego używania strony w celach osobistych i niekomercyjnych. Wszelki inny sposób reprodukowania lub korzystania z tych informacji, danych lub materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody Warsaw Aviation jest zabroniony, będzie stanowić naruszenie niniejszych Warunków oraz może naruszać prawa własności intelektualnej Warsaw Aviation.

4. Łącza do niniejszej witryny

Zabronione jest udostępnianie lub obsługiwanie łączy do niniejszej strony bez uprzedniej pisemnej zgody Warsaw Aviation.

5. Ograniczona odpowiedzialność

Warsaw Aviation nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody wynikające z korzystania (i) z niniejszej strony ani dowolnych innych stron internetowych, z którymi niniejsza strona jest połączona, ani (ii) z informacji udostępnianych na niniejszej oraz wspomnianych innych stronach.

6. Obowiązujące prawo i właściwość sądu

Warunkiem wstępnym korzystania z niniejszej strony, włącznie z dostępem do informacji dotyczących szczegółów lotu, cen, itd., jest zgoda użytkownika, niezależnie od tego czy użytkownik korzysta ze strony w swoim imieniu czy w imieniu innych, na poddanie się jedynej i wyłącznej właściwości sądów Republiki Irlandzkiej oraz prawom obowiązującym w tej jurysdykcji. Według bezwarunkowego i swobodnego uznania firmy Warsaw Aviation może ona wszcząć czynności prawne przeciwko dowolnej stronie naruszającej niniejsze Warunki w Polsce, Irlandii lub w miejscu naruszenia, lub też miejscu zamieszkania danej strony oraz, w przypadku większej liczby stron, w miejscu zamieszkania dowolnej z tych stron, zaś pozostałe strony będą podlegały tej jurysdykcji.